Praca z elektryką – definicje i uprawnienia

uprawnienia g1

Podstawowe pojęcia i definicje

Prąd elektryczny: prąd jest to ruch elektronów w przewodniku elektrycznym. Prąd elektryczny jest to w ujęciu fizycznym przepływ energii elektrycznej w przewodniku elektrycznym w określonym czasie.

Natężenie prądu: natężenie prądu jest to ilość ładunku przepływająca przez sekundę przez przekrój poprzeczny przewodnika. Natężenie prądu w układzie SI wyrażane jest w [A].

Napięcie: napięcie elektryczne jest to siła działająca między dwoma punktami w przewodniku elektrycznym. Napięcie wyraża się w woltach(V).

Rezystancja: rezystancja jest to opór przewodzenia prądu elektrycznego przez przewodnik. Rezystancja w układzie SI wyrażana jest w omach (Ω).

Obciążalność: obciążalność jest to maksymalne natężenie prądu, który może płynąć przez przewodnik bez zakłóceń w jego pracy. Obciążalność w układzie SI wyrażana jest w [A].

Klasyfikacja prac na instalacjach elektrycznych

Prace na instalacjach elektrycznych można podzielić na prace niskiego napięcia i prace wysokiego napięcia.

  • Prace niskiego napięcia to prace na instalacjach o napięciu do 1000 V prądu przemiennego i do 1500 V prądu stałego.
  • Prace wysokiego napięcia to prace na instalacjach o napięciu od 1000 V do 1 kV prądu przemiennego i od 1000 V do 1,5 kV prądu stałego.

Prace na instalacjach wysokiego napięcia podzielimy na prace przy obwodach rozruchowych i prace przy obwodach zasilających. Prace przy obwodach rozruchowych to prace na instalacjach rozruchowych silników, których napięcie przekracza 1000 V prądu przemiennego. Prace przy obwodach zasilających to prace na instalacjach zasilających wyposażenie, którego napięcie przekracza 1000 V prądu przemiennego. Prace na instalacjach wysokiego napięcia podzielimy na prace przy obwodach rozruchowych i prace przy obwodach zasilających. Prace przy obwodach rozruchowych to prace na instalacjach rozruchowych silników, których napięcie przekracza 1000 V.

Elektryczne uprawnienia

To zestaw praw i obowiązków wynikających z prawa do posiadania i korzystania z urządzeń elektrycznych. Uprawnienia te obejmują również prawo do wykonywania czynności związanych z instalowaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych. Uprawnienia G1 to kwalifikacja linii wysokiego napięcia. G1 elektrycy mogą pracować na napięciach do 72,5 kV.

Administrator1